خداوند زنان را فرشته محبت بر روی زمین افرید

انقدر برایم مقدس بود که با وضو به دیدارش می رفتم

اسفند 91
1 پست
مهر 91
1 پست
اسفند 90
6 پست
بهمن 90
2 پست
شهریور 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
5 پست